Referat, Styremøte 2, 2014

Referat styremøteIL Kampen  Tid: tirsdag 13.mai 2014 kl 1900Sted: Nedre Bardu Skole
Møteinnkaller: Ole-Morten Sundheim Møtetype:Styremøte 2 /2014
Til stede: Elin Strand, Stig Hansen, Ole Morten Sundheim, Rigmor Sollie Holmebukt, Øystein Henriksen, Cicilie Nydal og Hege Fosslund
Dagsorden
Sak 1: Rapport fra gruppeneHyttestyret: Har bestilt jerv til Kampenhytta. Det ble stilt en del spørsmål ved denne bestillinga, og hyttestyret skriver derfor et brev der de gjør rede for saken. Saken tas opp igjen på neste styremøte. Hyttestyret har planer om å reparere reparere bru.Aktivitetsgruppa: Ser på muligheten for å få i stand en familiedag; orientering; profilere o-sporten. Kjøpt inn noe nytt utstyr til idrettsskole / puttegym.  Ønsker at man får spesifisert på kvitteringer hva det handles inn til, så man får bedre oversikt i regnskapet. 17. mai under kontroll, men det har vært vanskelig å få komité til arrangementet.

Sak   Sak 2: Mulighet for løypekjøring fra Setermoen til Kampenhytta neste år?

Ole Morten tar kontakt med Bardu IL og hører hva de tenker om løypekjøring i årene framover på denne strekninga, og om de er interessert i et samarbeid med IL Kampen i så måte.
Sak 3: Tinglysning av grillbua

Dette avklares med involverte grunneiere. Styret ønsker at tinglysninga er av en slik art at laget kan disponerer området rundt hytta.  Tinglyse for 25 år. Det bør også tinglyses veirett.
Sak 4: Fjerning av tinglysning gamle lysløype Kampenheimen

Ole Morten sørger for å avvikle denne tinglysninga.

Sak 5: Eventuelt

Lys på gammelbrua: Utmarkslaget har søkt om midler fra Tromskraft og Vegvesenet.

Valg av  representant til samfunnshusstyret: Stig Hansen og Ole Morten Sundheim valgt.

Løypevaktmester: Rigmor og Elin. Henter nødvendig materiell i Barduhallen.  Legger ut ny bok på Skjellhaugen.

Rektor ønsker oversikt over hvem som har nøkler til gymsalen: De som har nøkkel gir beskjed til Hege om dette og oppgri nr. på nøkkelen.

Ansvarlig for grillhytta: Lisbeth og Hege.

Ullmax: Bør opprettes egen konto for inntektene fra Ullmax.

Aktivitetsplanen:

  • Dugnad ballbingen: 22. juni
  • Dølatråkket: 07. september

Info.ark: Elin lager forslag til info.ark.  Giroer i alle postkasser; navn på giroer til medlemmer.

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 10. juni kl. 19.00 i grillhytta.
Ref. Rigmor Sollie Holmebukt 

 

 

 

 

 

 

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.