Referat, årsmøte 2013

 

Referat Årsmøte 2013 

IL Kampen

Tid: Tirsdag 12. Februar 2013Kl : 1900Sted: Nedre Bardu skole
Møteinnkaller: Elin Strand Tilstede: 14 stk
Dagsorden
Sak 1: Konstituering. Møteleder: Elin StrandSekretær: Lisbeth Eide Foshaug

Underskrive protokoll: Knut Bjørnsmo og Knut Eide

Sak 2: Godkjenning av saksliste

Merknad: Svein Arne Berntsen vil informere om området ved grillhytta under sak 8.

Sakslista er godkjent.

Sak 3: Årsberetning 2012

 • Hege T. Fosslund leser årsberetningen for aktivitesgruppa. Tilføyelse: O-gruppa har hatt 25 o-poster i 2012. 5-6 personer har kjøpt kort. 10-12 personer har deltatt på o-løp. Årsberetninga er godkjent.
 • Øystein Henriksen leser årsberetningen for hyttestyret. Årsberetninga er godkjent.
 • Årsmelding styret 2012. Elin Strand leser denne. Merknad: Loppemarked ga et overskudd på 13218,- (regning fra kommunen på container kom i dag) Årsberetninga er godkjent.

Sak 4: Regnskap

Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene Aud Berntsen og Jan Sagmo.

Kasserer Stig Hansen går gjennom regnskapet for 2012.

MERKNADER:

 • Romjulsfesten er ikke kommet med på regnskap for 2012.
 • Ikke alt av inntekter fra grillhytta er kommet inn til nå.
 • Loppemarkedet ga et overskudd på 13218,-
 • Tråkkemaskin budsjettert på 50 000,- ble ikke innkjøpt i 2012.
 • Hovedstyret gikk med 37028,- i pluss.
 • Aktivitetsgruppa gikk med 3209,- i pluss.
 • Hyttestyret gikk med 34947,- i pluss.
 • Dølatråkket gikk med 439,- i pluss.

Resultatet for laget i 2012 er 75623,- i pluss. I dette tallet ligger altså 50.000,- budsjettert til tråkkemaskin, som ikke er innkjøpt I 2012 pga store forsinkelser.

IL Kampen har en egenkapital på 415 924,- per 01.01.13

Trekking av trimbøker:

 • Stormoen: 1. Premie 500,- Jan Viktor Berntsen, 2. Premie 250,- Anna Nordli
 • Kampenhytta: 1. Premie 500,- Janne Svendsvoll, 2. Premie 250,- Merethe Robertsen
 • Vedplassen: 1. Premie 500,- Elin Strand og Bamse Bestevenn 2. Premie 250,- Anna J Gaski

Sak 5: Innkomne saker

 1. Ny lovnorm

Leder Elin Strand går gjennom ny lovnorm for idrettslaget.

Vedtak: Ny lovnorm enstemmig vedtatt.

 1. Medlemsskap Troms friidrettskrets

Årsak til dette er at Dølatråkket skal komme inn på terminlistene. Dølatråkket blir på denne måten et offisielt løp.

Det kommer forslag om å endre styrets innstilling fra “medlemskap anbefales” til “IL Kampen tegner medlemskap i Troms friidrettskrets”

Vedtak: IL Kampen tegner medlemskap i Troms Friidrettskrets.

 1. Grillhytte, drift og priser.

Styret ønsker tillit fra årsmøtet til å justere utleiepriser etter marked og skjønn.

Vedtak: Hovedstyret får fullmakt fra årsmøtet til å justere utleiepriser etter marked og skjønn. Dette gjelder utleie av grillhytta og Kampenhytta.

 1. Strøm og belysning grillhytta

Det er ønskelig å få belysning og strøm til grillhytta. Styret foreslår å sette av 25.000,- i midler til strøm til grillhytta.

Vedtak: Styret budsjetterer med 35.000,- til strøm til grillhytta.

 1. Søknad om støtte til veglys Bjørnsmoveien

IL Kampen har mottatt søknad om støtte til veglys ved Bjørnsmoveien.

Styrets instilling: Styret ønsker ikke at idrettslaget støtter utbygging av gatelys på Bjørnsmoveien i denne omgang.

Vedtak: Årsmøtet er positive til prosjektet, med tanke på utvikling av området ved gammelbrua og grillhytta. IL Kampen støtter ikke utbygging av gatelys på Bjørnsmoveien.

 1. Nytt navn på Dølatråkket.

Det foreslås å endre navnet på Dølatråkket til et navn med Reistad i seg.

Styrets instilling: Styret foreslår å endre navnet på Dølatråkket til et navn som innbefatter Reistad-navnet. Styret henstiller årsmøtet om å få fullmakt til å gjøre en navneendring før neste profilering.

Vedtak: Styret får fullmakt til å gjøre en navneendring før neste profilering hvis behov.

Sak 6: Fastsette medlemskontigent for 2014

Vedtak: Kontigenten forblir uendret for 2014

Sak 7: Budsjett 2013

Kasserer Stig Hanssen gjennomgår budsjettet for 2013.

Hovedstyret, merknader:

 • Budsjetterer med 15.000,- til en mulig investering av tilleggsutstyr til tråkkemaskina.
 • Budsjetterer med 35.000,- i stedet for 25.000,- til strøm til grillhytta. Samtidlig økes budsjettet for grillhytta med 10.000,- for vedlikehold veg og 2000,- til festekontrakt.
 • Resultatet for 2013 er minus 47.000,-

Budsjettet 2013 er godkjent av årsmøtet med de endringene som er beskrevet overfor.

Sak 8: Plan 2013

 • Svein Arne Berntsen orienterer om tilstanden på veien inn til grillhytta og gammelbrua. Veien og stikkrennene er dårlige og tåler lite belastning av store kjøretøy. Siden veien er av kulturhistorisk betydning og Midt-Troms museum har interesser i området, kan det finnes begrensinger angående oppgradering av vei og stikkrenner. Svein Arne ønsker beskjed når det skal foretas arbeid ved grillhytta.
 • Leder Elin Strand går gjennom aktivitetsplan og handlingsplan for 2013.

Aktivitetsplan er godkjent av årsmøtet.

Handlingsplanen er godkjent av årsmøtet.

Sak 9. Valg 2013

Valgkomiteen har bestått av ; Ola Appelbom, Tove Nesvold og Arild Brandsegg

Merknad:

 • Representanter til Reistadutvalget skal velges blandt hyttestyrets medlemmer. Valgkomiteen har spurt 2 medlemmer uavhengig av hyttestyret, som har sagt seg villig. Årsmøtet velger å godkjenne dette.
 • Koordinator til Reistadløpet skal velges blant hyttestyrets medlemmer på første møte i hyttestyret etter årsmøtet.
 • Valgkomiteen har ikke funnet nestleder, slik at styret må konstituere denne på første styremøte.

(Grå markering er Nyvalgt i år. NB! Leder hovedstyret og 1 medlem valgkomite er valgt for kun 1 år.)

Hovedstyret

Leder:

Elin Strand

1 år

2014

Nestleder:

Lisbeth E. Foshaug (konstituert på styremøte 5/3)

2 år

2015

Sekretær:

Rigmor Holmebukt

(konstituert på styremøte 5/3)

2 år

2015

Kasserer:

Stig Hansen

1 år

2014

Styremedlem:

Ole Morten Sundheim

2 år

2015

Line Henriksen

1 år

2014

Vara:

Leder aktivitetsgruppa og hyttestyret

Aktivitetsgruppa

Leder:

Hege Fosslund

1 år

2014

Medlemmer:

Andre Bergland

2 år

2015

Cecilie Nydal

2 år

2015

Raymond Hansen

1 år

2014

Idrettskole:

Marit Yttervoll

1 år

2014

Turorientering:

Gerhard Brandsegg

2 år

2015

Dølatråkket

Leder:

Knut Eide

2 år

2015

Medlemmer:

Ola Eirik Løvli

2 år

2015

Reidar Fredheim

1 år

2014

Bardu Idrettsråd

Leder av IL Kampen

Gerhard Brandsegg

2 år

2015

Representant Nedre Bardu samfunnshus

Line Henriksen

(konstituert på styremøte 5/3)

2014

Reistadutvalget

Medlemmer: Tor Sundheim 2 år 2015
Jørn Erik Berntsen 2 år 2015
Koordinator Reistadløpet Halvor Berntsen (valgt i hyttestyret 5/3) 2015
Hyttestyret Leder: Øystein Henriksen 1år 2014
Medlemmer: Bjørn Brandsegg 1 år 2014
Lisbeth Svendsvoll 1 år 2014
Bodil Berntsen 2 år 2015
Halvor Berntsen 2 år 2015
Synnøve Engvoll 2 år 2015
Knut Bjørnsmo 1år 2014
Revisor Aud Berntsen 2 år 2015
Jan Sagmo 1 år 2014
Valgkomite Tom Ronny Fosslund 1 år 2014
Tonje Prince 2 år 2015
Lise Løvli 2 år 2015

 

 

Valgkomiteens forslag til valg 2013 er godkjent av årsmøtet med de merknader som står ovenfor.

Underskrift protokoll: Se “protokoll-boka”, som føres for hånd på årsmøtet, og utskrift av dette dokumentet som oppbevares i egen perm.

Knut Eide Knut Bjørnsmo

Ref:

Lisbeth Eide Foshaug

Med tilføyelser fra konstituering i hovedstyret og hyttestyret 5/3-2013.

Tagged , , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.