Vedtekter

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999
Utgave 2 revidert årsmøtet 2005
Utgave 3 revidert årsmøtet 2006
Utgave 4 revidert årsmøtet 2007
Utgave 5 revidert årsmøtet 2010

§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt utvikle, drifte og vedlikeholde Kampenhytta. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Troms idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Bardu kommune, og er medlem av Bardu idrettsråd
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3.1 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og Bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i id rettens nasjonale medlemsregister ,i tråd med retningslinjer gitt av idrettsstyret.

§ 3.2 Æresmedlemmer
Æresmedlemskap er IL Kampens høyeste utmerkelse. Æresmedlemmer vil få:
1. et diplom med begrunnelse for æresmedlemsskapet
2. et æresmedlemskort som gir gratis adgang til lagets arrangement
3. en gave fra laget.
Æresmedlemmer avkreves ikke medlemskontingent.
Kandidater til Æresmedlemskap må være medlemmer av IL Kampen. Kandidater kan til en hver tid fremmes hovedstyret av lagets medlemmer.
Kriterier for æresmedlemskap:

  • Det kan tildeles enkeltpersoner i IL Kampen som har utmerket seg gjennom sportslige prestasjoner.
  • Det kan tildeles enkeltpersoner i IL Kampen som har gjort en særlig innsats for laget.
  • Det kan tildeles enkeltpersoner i IL Kampen som på en fortjenestefull måte har arbeidet for å styrke lagets aktiviteter.

Beslutning om tildeling treffes i IL Kampens styre etter disse kriterier, og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Avgjørelse krever enstemmighet i hovedstyret.
Utdeling av æresmedlemskap foretas av IL Kampen v/hovedstyrets leder ved en passende anledning.
Kasserer har ansvaret for oppbevaring og ajourføring av liste over lagets æresmedlemmer.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting, eller møte i overordnet organisasjonsledd.
Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.
Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Årsmøte skal årlig fastsette om godtgjørelse skal utbetales, eventuelt til hvem, og hvilke satser som skal legges til grunn.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter av begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.
Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unn tak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs habilitetsregler (§ 2-7).

§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kap. 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10Årsmøte
Lagets høyeste myndighet er årsmøte som avholdes hvert år innenfor perioden januar–februar.
Årsmøte innkalles med minst EN måneds varsel, fortrinnsvis direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen eventuelt på idrettslagets internettside.
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt styret 2 uker før årsmøte.
Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest EN uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hovedstyret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av laget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle lagets samlede regnskap (inklusive grupperegnskap dersom slike finnes) i revidert stand
6.Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent
8.Vedta lagets budsjett
9.Behandle lagets organisasjon (jfr. § 16)
10.Lese opp listen over lagets æresmedlemmer
11.Velge:
a. Leder (hvert år) og nestleder
b. Kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c. Leder og styre til de forskjellige gruppene i laget
d. 2 revisorer
e. Representanter til ting og møter i organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f. Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med unntak av leder velges alle for to år, og utskiftningen bør foretas på en slik måte at kontinuitet i styret opprettholdes.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Leder i aktivitetsgruppa er 1. vara og leder i hyttestyret er 2. vara i hovedstyret.
Representant til nedre Bardu samfunnshusstyre velges blant hovedstyrets medlemmer ved første møte i hovedstyret etter årsmøtet.
Representant til Reistadutvalget og koordinator til Reistadløpet velges blant hyttestyrets medlemmer på første møte i hyttestyret etter årsmøtet.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstak er innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om dette.
Valg som foretas etter valgkomiteens innstilling kan foregå ved akklamasjon dersom ingen tilstedeværende krever noe annet.
Før avstemming plukkes det ut et tellekorps bestående av minst 2 personer som ikke er på valg.
Hvis et valg skal være skriftlig, kan bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår simpelt flertall av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd nødvendig stammeantall i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.
Det foretas så bundet valg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning

§ 14 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b) Vedtak i styret i idrettslaget.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 15 Hovedstyret
Laget ledes av hovedstyret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Hovedstyret består av:
1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. 2 styremedlemmer
Det er ønskelig at ett av medlemmene av hovedstyret er mellom 15 og 20 år ved valg.
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er i drettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser
2. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov og utarbeide instruks for disse
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
4. Representere laget utad

Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Gruppelederne inviteres og har møte-, tale- og forslagsrett.

Hovedstyret kan fatte vedtak når et flertall av hovedstyrets medlemmer er tilstede.
Vedtak fattes med flertall av de gitte stemmer (simpelt flertall). Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§ 16 Organisering av laget (grupper/avdelinger/komiteer)
Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Kommentarer er stengt.